MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ RYCHLE A EFEKTIVNĚ

ˇ

Ing. LUCIE LAMACOVÁ, Ph.D.

Zapsaná mediátorka Et pactum
Lektorka a facilitátorka

O mediaci

Mediace je smírné neformální řešení sporů mimosoudní cestou, které je vedeno třetí nestrannou osobou - mediátorem.

Jedná se o dobrovolný důvěrný proces, jehož výstupem je dojednání dohody, která spor ukončí.

 

Výhodou mediace je

 

EFEKTIVITA - Vzhledem k tomu, že o podobě výsledku rozhodují pouze strany konfliktu, bývá mediační dohoda trvalé a perspektivní řešení umožňující navíc zachování dobrých vztahů.

 

RYCHLOST - Je jen na účastnících řízení, jak dlouho bude mediace trvat. V porovnání se soudním řízením, které trvá průměrně téměř dva roky, bývá mediační řízení ukončeno v řádech jednoho až několika setkání.

 

FINANČNĚ VÝHODNÉ ŘEŠENÍ - Účastníci mediačního řízení šetří nejen čas, ale i náklady, které by v případě soudního řízení znamenaly úhradu soudních poplatků a dvou advokátů. V případě mediace hradí sporné strany pouze odměnu mediátora, a to jen z poloviny.

 

VYSOKÁ ÚSPĚŠNOST - Úspěšnost mediace je vyšší než 80 % a úzce souvisí s vůlí stran vyřešit spor cestou dohody. 

Mediační dohodu lze zabezpečit přímou vykonatelností v podobě soudního smíru či notářem. V rámci zajištění komplexnosti celého řešení pro Vás úzce spolupracujeme s notáři, kteří dají Vaší mediační dohodě statut vykonatelnosti (viz Spolupracujeme).

OBCHODNÍ MEDIACE
FIREMNÍ
MEDIACE
RODINNÉ MEDIACE
SOUSEDSKÉ MEDIACE
VZTAHOVÉ
MEDIACE
DĚDICKÉ
MEDIACE
ON-LINE
MEDIACE
CO -
MEDIACE
CENÍK

​Účastníci mediace hradí níže uvedené ceny rovným dílem, tj. každý jednou polovinou, pokud se nedohodnou jinak.

Soudem nařízené 1. setkání s mediátorem                                     400 Kč bez DPH *

Konzultace                                                                                                 2.000 Kč bez DPH

Mediace rodinná                                                                                      3.000 Kč bez DPH

Mediace firemní                                                                                       3.000 Kč bez DPH

Mediace obchodní                   do 500.000 Kč                                3.000 Kč bez DPH

                                                      500 tis - 1 mil Kč                                4.000 Kč bez DPH

                                                         1 mil - 10 mil Kč                                5.000 Kč bez DPH

                                                             nad 10 mil Kč                                8.000 Kč bez DPH

Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude připočteno.

Ceny jsou stanoveny na hodinu a hradí se za každou byť jen započatou hodinu mediačního jednání (včetně odděleného jednání).

*Odměna mediátora v případech soudem nařízeného tzv. prvního setkání s mediátorem je upravena v ustanoveních § 10 zákona 202/2012 Sb., o mediaci a v § 15 prováděcí vyhlášky č. 277/2012 Sb. 

V případě, kdy je mezi účastníky řízení uzavřen v rámci mediace smír, který je následně schválen soudem, lze získat zpět 80 % soudního poplatku dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

 
 
1/5